Λομβάρδου 147, Αθήνα, 11475

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Σας παραδίδουμε την πλήρη στατική μελέτη με το σύνολο των σχεδίων και των τευχών υπολογισμών, όπως απαιτούνται για την περαίωση υπαγωγής στον Ν4495/2017 ή στον Ν4178/2013.

Η τεχνική εταιρεία Αλκίς Construction πλαισιώνεται από πολιτικούς μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών.

Συγκεκριμένα:

  • Υπολογισμός κατασκευών από σκυρόδεμα
  • Υπολογισμός κατασκευών από δομικό χάλυβα & συνδέσεις μεταλλικών στοιχείων
  • Αποτίμηση & ενισχύσεις σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ – Ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας
  • Σχεδιασμός, έλεγχος επάρκειας & υπολογισμός ενισχύσεων για φέρουσα τοιχοποιία και μικτούς φορείς από τοιχοποιία και σκυρόδεμα
  • Υπολογισμός ξύλινης κατασκευής

Κανονισμοί: EC2, EC8, EAK 2003, ΕΑΚ 2000 – ΕΚΩΣ 2000, ΝΕΑΚ 1985

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ;
PROJECTS / ΕΡΓΑ
1
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
1
01
ΜΕΛΕΤΗ
02
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
03
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ